Deklaracja dostępności

Nowohuckie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nhfest.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej została wyłączana widoczność ramki focusa, co stanowi barierę dostępu do strony
 • Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury
 • Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy,
 • Są takie elementy formularza, które nie mają etykiety,
 • Na stronie są linki, które nie zawierają treści,
 • W serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu,
 • W serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny,
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • Występują błędy kodu HTML i CSS
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.
 • Brak możliwości zwiększenia wielkości czcionki.
 • Brak możliwości zmiany kontrastu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Maruszczak
 • E-mail: katarzyna.maruszczak@nck.krakow.pl
 • Telefon: 517248608

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Miejska Kraków
 • Adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków
 • E-mail: bi@um.krakow.pl
 • Telefon: 12 616 12 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

NH Fest to wydarzenie odbywające się  w budynku Nowohuckiego Centrum Kultury.

Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie działa w jednej lokalizacji, przy Alei Jana Pawła II 232

Możesz do nas dotrzeć komunikacją miejską. Najbliżej Centrum znajduje się przystanek tramwajowy „Plac Centralny im. R. Reagana”. Zatrzymują się tutaj tramwaje linii nr 4,10, 22 i 62 oraz linia autobusowa 174.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dojście do głównego wejścia Nowohuckiego Centrum Kultury możliwy jest poprzez skwer przed NCK, na którym nie występują ograniczenia dla osób z dysfunkcją ruchową. Nie występują na nim żadne krawężniki ani przeszkody, który mogłyby utrudnić poruszanie się lub stanowić zagrożenie dla osoby niepełnosprawnej. Parking NCK jest w pełni dostępny dzięki rozwiązaniom tj. wydzielone i oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane najbliżej Instytucji(8 miejsc), obniżone krawężniki najazdowe, brak progów.

Dodatkowo ciągi piesze będą oddzielone od trawników 3 cm obrzeżem, co ułatwi osobom słabowidzącym lub niewidomym nawigację po terenie. Miejsca przeszkód terenowych tj. schody zostaną zaznaczone kostką betonową o wypukłej strukturze.

Samo wejście jest wyposażone w klamki antypaniczne i samozamykacze. NCK nie posiada drzwi otwieranych elektronicznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze Centrum są szerokie i nie posiadają progów, schodów ani innych przeszkód terenowych. Wyjątek stanowi przejście pomiędzy budynkami A i C, gdzie znajdują się dwa stopnie, natomiast przy stopniach znajduje się niewielka pochylnia dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na każdą kondygnację obiektu dostać się można poprzez windę zlokalizowaną w budynku A. Dla osoby niepełnosprawnej otwieranie windy może być problematyczne ze względu na ciężkie drzwi, natomiast planowana jest jej modernizacja, która będzie polegała przede wszystkim na zwiększeniu dostępności windy i wymianę drzwi. Sama kabina jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszystkie schody i klatki schodowe w obiekcie są wyposażone w pochwyty, co ułatwia poruszanie się po nich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wewnątrz NCK znajduje się jedna pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami – opisana powyżej. Ze względu na płaskie korytarze, bez przeszkód, nie ma potrzeby zabudowy dodatkowych.

Pierwszy rząd Sali teatralnej jest wyposażony w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących. Również w pierwszym rzędzie Sali znajdują się fotele, które w razie zgłoszenia udziału osoby z niepełnosprawnością w wydarzeniu odbywającym się w tej przestrzeni, są łatwo demontowane, i umożliwiają bezpieczne ustawienie kilku wózków inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking NCK jest w pełni dostępny dzięki rozwiązaniom tj. wydzielone i oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane najbliżej Instytucji (8 miejsc), obniżone krawężniki najazdowe, brak progów.